Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Säännöt

HELSINGIN SENIORIOPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Helsingin senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne Helso.

Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry, Undervisningssektorns Seniororganisation rf:ään.

 1. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, edistää jäsentensä virkistys- ja harrastustoimintaa ja toimia yhteisten sosiaalisten ja oikeudellisten etujen ajajana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kokous-, esitelmä-, huvi-, matka- ym. vastaavanlaisia tilaisuuksia ja retkeilyjä sekä ylläpitää yhteyttä toisiin eläkeläisyhteisöihin ja Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry, Undervisningssektorns Seniororganisation rf:ään.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 1. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen eläkkeellä oleva opetusalalla toiminut henkilö.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

 1. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Eroavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä, jonka kuluessa eroilmoitus on tehty.

 1. JÄSENMAKSU

Jäseniltä vuosittain perittävästä vuotuisesta jäsenmaksusta päättää vuosikokous.

 1. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain yhden vuosikokouksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä, sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai jäsenistön keskuudessa ilmestyvässä lehdessä julkaistavalla kutsulla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät läsnäolevat jäsenet. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä toisin ole määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa sekä suljetussa lippuäänestyksessä kuitenkin arpa.

 1. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • esitetään vuosikertomus

  • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  • päätetään jäsenmaksun suuruus ja kantotapa seuraavaa vuotta varten

  • hyväksytään toimintasuunnitelma

  • hyväksytään talousarvio

  • valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

  • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

  • päätetään kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 6. kohdan mukaan

  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

 1. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta varsinaista sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden varsinaisten sekä varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain on erovuorossa hallituksen kolme varsinaista ja yksi varajäsen. Ensimmäisellä kerralla erovuorot arvotaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 1. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 1. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Uudet sivut löytyvät osoitteesta helsinginsenioriopettajat.osj.fi